Hình ảnh hoạt động

hinh-anh-hoat-dong

Thống kê truy cập

Today 120
Yesterday133
This week 763
Last week 1229
This month 2410
Last month 3510
All days 225907
Your IP3.237.71.23
Today2020-09-18
User Online 0
Guest Online 3

 

qd 195

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 
   

 

ĐIỀU LỆ (sửa đổi, bổ sung)

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hoà Bình

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 195  /QĐ-UBND ngày 10 tháng 02  năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hoà Bình

Tên viết tắt: Hội BVQLNTD HB.

Điều 2.Tôn chỉ, mục đích

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hoà Bình là một tổ chức xã hội của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hoạt động tuân thủ pháp luật Việt Nam nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1.Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.Trụ sởcủa Hội đặt tại: Số nhà 03, đường Hoàng Diệu,phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

Hội hoạt động trong các lĩnh vực nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, bảo vệ uy tín của những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ chân chính, góp phần cùng với cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn, hạn chế những gian dối trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; tạo sự lành mạnh trong thương trường, thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Hoà Bình, Sở Công Thương, và các sở, ban, ngành liên quan và là thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hoà Bình, Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Hòa Bình.

Điều 5. Nguyên tắc tổchức, hoạt động

1.Tự nguyện, tự quản.

2.Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3.Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4.Không vì mục đích lợi nhuận.

5.Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ

1.Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia,trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Đoàn kết, tập hợp, phát triển hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, làm cho Hội thực sự là nơi thu thập thông tin, yên cầu và nguyện vọng của người tiêu dùng;

3. Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu. Tiếp nhận, hoà giải những khiếu nại của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ;

4. Đại diện người tiêu dùng tỉnh Hoà Bình tiến hành khiếu nại tới tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; tố cáo tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khởi kiện ra toà án khi được người tiêu dùng uỷ quyền; khởi kiện hoặc tự khởi kiện vì lợi ích công cộng;

5. Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ;

6. Khảo sát, thử nghiệm; công bố khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hoá dịch vụ do mình thực hiện; thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ  và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin cảnh báo của mình; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; lựa chọn các hình thức phù hợp để lấy ý kiến của người tiêu dùng bình chọn, đánh giá chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của các cơ sở sản xuất kinh doanh;

7.Tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương, chính sách, phương hướng, kế họach và biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

8. Thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước liên quạn đến công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo qui định của Pháp luật;

9. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo qui định của Pháp luật; và của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt nam, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hoà Bình,Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Hòa Bình.

11. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan, với các hội quần chúng trong nước và quốc tế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các nhà sản xuất kinh doanh chân chính trên cơ sở tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền hạn

1.Tuyên truyền mục đích của Hội.

2.Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3.Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

6.Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

7.Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8.Được gây quỹ Hộitrên cơ sởhộiphícủa hộiviên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9.Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổchức, cá nhântrong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗtrợ kinh phí đốivới những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

10. Tiếp nhận các khiếu nại của người tiêu dùng và tổ chức hoà giải giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ.

11. Đại diện cho người tiêu dùng tiến hành khiếu nại tới tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, tố cáo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khởi kiện ra toà án khi được người tiêu dùng uỷ quyền.

12. Tham gia tư vấn, phản biện, góp ý kiến cho các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

13. Đại diện cho Hội viên và người tiêu dùng trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội; Đại diện cho người tiêu dùng trong các tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ trong trường hợp được uỷ nhiệm.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 7. Hội viên

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, cư trú trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, có đủ năng lực hành vi dân sự, quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tán thành Điều lệ của hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hoà Bình, tự nguyện tham gia công tác Hội, hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Hội đều có thể xin gia nhập Hội và trở thành hội viên chính thức của Hội.

2. Các tổ chức trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình hoạt động có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập có thể trở thành hội viên tập thể của Hội.

3. Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của hội, tán thành điều lệ hội, tự nguyện xin vào hội, được hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự của Hội.

Điều 8. Nghĩa vụ của hội viên

1. Chấp hành Điều lệ Hội, tích cực hoạt động cho Hội, nghiêm chỉnh thực hiện tôn chỉ mục đích và các chủ trương, nghị quyết của Hội;

2. Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mở rộng, ảnh hưởng uy tín của Hội, vận động quần chúng hưởng ứng mọi hoạt động của Hội;

3. Tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ và đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

4. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của đại hội.

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được bảo vệ và giúp đỡ khi có vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

2. Được thảo luận, chất vấn, tham gia ý kiến và biểu quyết về mọi công việc của Hội;

3. Được thông tin và giúp đỡ để nâng cao trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

4. Hội viên chính thức được ứng cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội.

 Hội viên liên kết không được ứng cử, bầu cử vào Ban lãnh đạo Hội và biểu quyết các vấn đề của Hội.

Điều 10. Thể thức kết nạp hội viên; thủ tục ra hội

1. Khi tổ chức, cá nhân muốn tham gia Hội phải tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện làm đơn gửi Ban Thường vụ Hội. Ban Thường vụ Hội có trách nhiệm xem xét, quyết định và báo cáo Ban chấp hành Hội tại kỳ họp gần nhất.

2. Khi Hội viên muốn ra khỏi Hội thì tự nguyện làm đơn gửi Ban Thường vụ Hội. Ban Thường vụ Hội có trách nhiệm xem xét, quyết định và báo cáo Ban chấp hành Hội tại kỳ họp gần nhất.

3. Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:

- Vi phạm đến quyền và lợi ích củ người tiêu dùng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hội.

- Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ và các quy định khác của Hội.

- Không đóng hội phí sau 60 ngày kể từ ngày Hội ra thông báo lần 2.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội

1.Đại hội.

2.Ban Chấp hành.

3.Ban Thường vụ.

4.Ban Kiểmtra.

5.Văn phòng.

6. Trung tâmtư vấn và giải quyết khiếu nại.

7. Trung tâm giới thiệu sản phẩm vì người tiêu dùng và các câu lạc bộ Người tiêu dùng.

 8. Các Chi hội

Điều 12. Đại hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu hội viên. Đại hội họp 5 năm 1 lần do Ban chấp hành Hội triệu tập, đại hội bất thường được triệu tập khi có quá 2/3 số Uỷ viên Ban chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2.Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hộitoàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức cómặt.

3. Đại hội có nhiệm vụ:

- Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội;

- Thảo luận và quyết định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo của Hội;

- Thảo luận, góp ý vào báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban chấp hành và Ban kiểm tra;

- Bầu ban chấp hành và Ban Kiểm tra;

- Thảo luận và thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội (nếu có);

- Thông qua quyết toán tài chính nhiệm kỳ của Hội và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ tiếp theo;

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

-Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

-Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được trên 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 13. Ban chấp hành Hội

1. Cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ đại hội là Ban chấp hành, số lượng uỷ viên ban chấp hành và thể thức bầu ban chấp hành do Đại hội đại biểu quyết định. Trường hợp khuyết Uỷ viên thì Ban chấp hành Hội có thể bầu bổ sung nhưng không quá 1/3 số Uỷ viên Ban chấp hành đã được bầu.

Uỷ viên Ban chấp hành Hội là đại diện tổ chức khi nghỉ hoặc chuyển công tác sẽ được thay thế bằng một người khác của tổ chức đó.

2. Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đề xuất với cơ quan chức năng kinh phí phục vụ các hoạt động gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước Nhà nước;

- Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ Đại hội; Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban chấp hành cho các hội viên biết;

- Bầu và bãi miễn các chức danh lãnh đạo của hội gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Thư ký và các ủy viên thường vụ; Bầu bổ sung hoặc thay thế uỷ viên Ban chấp hành giữa hai nhiệm kỳ Đại hội;

- Bầu Ban kiểm tra và các chức danh trong các tổ chức trực thuộc Hội ;

- Quyết định nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Hội; Quyết định mức thu hội phí, hình thức thu hội phí hàng năm;

- Quyết định triệu tập đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường và Hội nghị thường niên; Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu Đại hội và Hội nghị; Cử đại biểu đi dự  Đại hội Đại biểu cấp trên;

- Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc. 

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

- Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; Ban Chấp hành Hội, chi hội họp thường kỳ6 tháng 01 lần, kỳ họp bất thường do Ban Thường vụ quyết định triệu tập.

- Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ít nhất 1/2 (một phần hai)  ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành cóthể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

- Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi cótrên 1/2 (một phần hai)  tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 14. Ban thường vụ

1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Ban chấp hành bầu ra Ban Thường vụ, số lượng ủy viên thường vụ do Ban chấp hành quyết định nhưng không quá 1/3 số lượng Ban Chấp hành. Ban Thường vụ họp thường kỳ 03 tháng/01 lần.

2. Ban Thường vụ có nhiệm vụ:

- Thay mặt Ban chấp hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội giữa hai nhiệm kỳ;

- Quyết định việc kết nạp, cho ra khỏi và khai trừ hội viên, quyết định khen thưởng, kỷ luật hội viên;

- Báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành;

- Quản lý tài chính, tài sản của Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

- Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; Ban thường vụ cử ra thường trực để giải quyết các công việc hàng ngày, thường trực chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ về nhiệm vụ được phân công.

Thường trực Hội bao gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch vàThư kýThường trực không phải là một cấp hội. 

-Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có 1/2 (một phần hai)  ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

-Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai)  tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên cóý kiến của Chủ tịch Hội. 

Điều 15. Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký

Chủ tịch Hội là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước nhà nước về mọi hoạt động của Hội, đại diện cho Hội trong những mối quan hệ giữa Hội và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Ban chấp hành và Ban thường vụ, tổ chức triển khai các Nghị quyết của đại hội và các quyết định của Ban chấp hành; chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và toàn thể hội viênvềcác hoạt động của Hội.

Phó chủ tịch giúp Chủ tịch, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc được Chủ tịch uỷ quyền. Trong các Phó chủ tịch có 01 Phó chủ tịch thường trực và được ủy quyền điều hành công việc của Ban chấp hành khi chủ tịch vắng mặt.

Thư ký kiêm Chánh văn phòng là người chuẩn bị nội dung các kỳ sinh hoạt của Ban chấp hành và Ban thường vụ, định kỳ báo cáo Ban thường vụ và Ban chấp hành về các hoạt động của Hội, lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội.

Điều 16. Ban kiểm tra

Ban kiểm tra gồm Trưởng ban và 2 ủy viên do Ban chấp hành bầu. Ban kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành Nghị quyết của Đại Hội; kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ Hội, các quyết định, quy chế hoạt động và kiểm tra việc quản lý tài sản, tài chính của Hội, các hoạt động của Hội theo đúng tôn chỉ mục đích của Hội và pháp luật của Nhà nước. Ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm trước kỳ họp của Ban chấp hành.

Điều 17.Các đơn vị trực thuộc Hội

Tùy theo điều kiện cụ thể và yêu cầu thực tế công việc, Hội có thể thành lập  Trung tâm tư vấn tiếp nhận và giải quyết khiếu nại; Trung tâm giới thiệu sản phẩm vì người tiêu dùng, Câu lạc bộ người tiêu dùng và Chi hội tại các huyện, thành phố, ngành.

Văn phòng Hội và các tổ chức trực thuộc được tổ chức và hoạt động theo quy chế được Ban thường vụ phê duyệt.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 18. Nguồn thu của Hội gồm

- Thu Hội phí hội viên.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ khi thực hiện hoạt động gắn với nhiệm vụ được các cơ quan nhà nước của tỉnh và các Bộ, ngành giao về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo khoản 3, điều 14, Nghị định 55/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008.

- Hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

- Các khoản thu khác không trái với quy định của pháp lụât.

Điều 19. Các khoản chi của Hội bao gồm

- Phụ cấp cho cán bộ công tác của Hội.

- Chi cho các hoạt động của Hội.

- Mua sắm trang thiết bị.

- Khen thưởng, phúc lợi.

- Các khoản chi hợp lý khác do Ban thường vụ quyết định.

Điều 20. Quản lý tài chính của Hội

Việc sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Hội được quản lý theo đúng các quy định của Luật ngân sách và theo Điều lệ Hội. Mọi khoản thu chi của Hội được công khai trước các kỳ họp của Ban chấp hành  và trong các kỳ Đại hội; Chủ tài khoản do Chủ tịch Hội đảm nhiệm.

Chương VI

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 21. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

Những hội viên có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ người tiêu dùng, vào sự phát triển của Hội sẽ được Hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 23. Kỷ luật

Hội viên, các tổ chức thuộc Hội vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Hội làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tài sản, tài chính của Hội thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại và chịu các hình thức kỷ luật của Hội bao gồm: Phê bình; khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Hội.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

Chỉ có Đại hội Hội Bảo về quyền lợi người tiêu dùng tỉnh mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được trên 1/2 số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Hội Bảo về quyền lợi người tiêu dùng tỉnh gồm 8 Chương, 25 Điều đã được Đại hội toàn thể Hội Bảo thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 tại Sở Công thương và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội Bảo về quyền lợi người tiêu dùng tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 

 

HOCTAPBAC

Chào mừng Đại hội đảng bộ

tra cuu van ban copy

Tin tức mới nhất

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Tìm kiếm...

 

cttdt

2502201655710AMkntt1

danhbatuvan

4343434

 

 

Tin tức mới nhất (2)

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction