Hình ảnh hoạt động

hinh-anh-hoat-dong

Thống kê truy cập

Today 181
Yesterday142
This week 323
Last week 5880
This month 7336
Last month 1655
All days 112347
Your IP35.175.248.25
Today2019-05-20
User Online 0
Guest Online 4

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

Số: 30-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân quan tâm hơn và đạt được một số kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe, an toàn và tính mạng của người tiêu dùng. Nếu tình trạng này, không sớm được khắc phục, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế và để lại hậu quả nặng nề cho xã hội, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên có yếu tố khách quan, nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, quyết liệt. Năng lực thực thi pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa có giải pháp căn cơ, hữu hiệu để ngăn chặn vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật chưa đạt yêu cầu, hiệu quả kém. Thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ, giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, xử lý vi phạm pháp luật còn nhiều hạn chế. Chưa huy động hiệu quả các nguồn lực và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chưa chủ động, tích cực hội nhập, vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Đ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của từng ngành, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tập quán tiêu dùng của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học, công nghệ và xu hướng phát triển các giao dịch thương mại điện tử. Công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa. Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổng kết thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (2010), trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Xây dựng cơ chế quản lý nhà nước thống nhất từ Trung ương đến địa phương, trong nội bộ các ngành, giữa các ngành, các lĩnh vực; xác định rõ vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ Trung ương đến địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khắc phục ngay "khoảng trống" trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Chính quyền các cấp, các ngành chủ động, có các giải pháp bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Đa dạng hóa phương thức truyền thông, đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực thi hiệu quả các quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...).

Công khai, minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Nâng cao đạo đức kinh doanh và hình thành văn hóa tiêu dùng an toàn, văn minh, lành mạnh và phát triển bền vững.

4. Tăng cưng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.

Có giải pháp căn cơ, hiệu quả phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ. Hoàn thiện các chế tài đủ răn đe đối với những hành vi sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng..., nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và các đối tượng người tiêu dùng yếu thế. Xây dựng cơ chế phù hợp để có kinh phí cho các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Đẩy mạnh hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá, kiểm soát, không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Quy định việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hướng thủ tục đơn giản, thuận tiện để người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể giải quyết tranh chấp qua phương thức trọng tài và tòa án; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng giải quyết tranh chấp qua phương thức thương lượng, hòa giải. Tng bước xây dựng và phát triển các cơ chế thuận tiện, dễ dàng tiếp cận để hỗ trợ người tiêu dùng có thể nâng cao khả năng tự bảo vệ.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp.

Tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hình thành, phát triển và hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thường xuyên quan tâm phân tích, đánh giá, phân loại để kịp thời có cơ chế, chính sách để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đồng thời khuyến khích, động viên các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tăng cường giám sát đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng.

6. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế.

Coi trọng việc tham gia và thực hiện các thỏa thuận song phương, đa phương và các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tiếp cận, ứng dụng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của các nước, các tổ chức quốc tế; từng bước hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia đối với một số nước trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Quan tâm hợp tác với các nước có kim ngạch thương mại, số lượng du khách qua lại, nguồn vốn đầu tư lớn hoặc có nhiều hoạt động giao lưu nhân dân với Việt Nam; xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp người tiêu dùng xuyên biên giới. Tăng cường hỗ trợ, hợp tác giải quyết các tranh chấp nhằm bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; thúc đẩy sự tin tưởng của người tiêu dùng các nước đối với sản phẩm, dịch vụ, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

7. Tổ chức thực hiện

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trước mắt, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản liên quan.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hằng năm báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ.

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đng, ban cán sự đng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Trần Quốc Vượng

Triển khai kế hoạch tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi ngời tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật số 59/2010/QH12, sau đây gọi là Luật) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Sau 08 năm thực thi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể có liên quan, trong đó trọng tâm là quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay, bối cảnh trong nước và quốc tế đã, đang có nhiều thay đổi, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, nhiều hình thức kinh doanh, tiêu dùng mới đã xuất hiện... dẫn đến quá trình thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gặp nhiều vướng mắc, bất cập, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành tổng kết thi hành luật bảo quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3793/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) xin đăng tải toàn văn Quyết định số 3793/QĐ-BCT và các phụ lục 1phụ lục 2phụ lục 3 kèm theo (bản word).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; ĐT: 024.2220 5022; Fax: 024.2220 5003Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Nguồn: trang tin Cục cạnh tranh và bảo vệ ngươì tiêu dùng - Phòng Bảo vệ người tiêu dùng.

 

 

Thời gian gần đây, mạng Internet xuất hiện nhiều nội dung giới thiệu về cách làm giàu và kiếm tiền online bằng FutureNet trên các diễn đàn, website như: kiemtienfuturenet.com; futurenet.vn; getrich.vn; futurenet.edu.vn; meodautu.com/cach-kiem-tien-thu-dong-voi- futurenet…

Các trang điện tử này đều đề cập đến việc người tham gia có thể có thêm nguồn thu nhập thụ động trung bình hàng ngàn USD mỗi tháng thông qua mạng xã hội của FutureNet. Một trong số nguồn thu nhập đó là tiền thưởng và hoa hồng đến từ việc tuyển dụng, xây dựng hệ thống tuyến dưới cùng tham gia đầu tư. Ngoài ra, hoạt động của các thành viên FutureNet còn bao gồm việc đầu tư FuturoCoin, một đồng tiền kỹ thuật số được giới thiệu hoạt động dựa trên các công nghệ y hệt BitCoin và có khả năng phát triển như BitCoin. Các hoạt động tuyển dụng người tham gia FutureNet thường được tổ chức thông qua hình thức hội thảo đầu tư hoặc chia sẻ kinh nghiệp làm giàu.

Hoạt động quảng cáo và phát triển mạng lưới của FutureNet có dấu hiệu là hoạt động tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, để tránh rủi ro về vật chất và pháp lý cho người dân, Cục CT&BVNTD khuyến cáo người dân KHÔNG tham gia hoạt động đầu tư và phát triển mạng lưới của FutureNet.

Theo điều 217a Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017, người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 
Nguồn: Web Bộ Công thương (6/9/2018) - Phòng Điều tra và Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh

 

Cảnh báo về hoạt động bán hàng đa cấp không phép của các tổ chức cá nhân kinh doanh sản phẩm Atomy

Hiện nay, trên một số website, tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo hay Youtube) đang quảng cáo và bán nhiều sản phẩm là thực phẩm chức năng, hóa, mỹ phẩm mang thương hiệu Atomy, ví dụ như: atomyoffice.com; thongtinatomy.com, facebook.com/thongtinatomy hay facebook.com/AtomyVN2017… Nhiều cá nhân có thể đã mua hàng trực tiếp qua các kênh kể trên đồng thời được mời tham gia trở thành cộng tác viên hay đại lý bán sản phẩm Atomy để hưởng các mức hoa hồng theo doanh số của mạng lưới người tham gia cấp dưới, nhánh dưới.

        Nội dung quảng cáo của các website và tài khoản mạng xã hội trên đều đề cập đến việc Công ty Atomy là một công ty kinh doanh đa cấp từ Hàn Quốc đã có mặt tại một số quốc gia trên thế giới và hiện nayAtomy đang làm các thủ tục đăng ký để vào thị trường Việt Nam. 

       
       Về vấn đề này,Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định chưa nhận được bất cứ thông tin hay hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp của công ty nào có sản phẩm và thương hiệu mang tên Atomy.
       Hoạt động giới thiệu, tuyển dụng nhà phân phối và công tác viên tham gia bán sản phẩm Atomy nêu trên có nhiều dấu hiệu là hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng nêu trên có nguy cơ vi phạm pháp luật hình sự về hành vi kinh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký.
 
       
       Để tránh các rủi ro vật chất và pháp lý liên quan, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tham gia phát triển mạng lưới kinh doanh các sản phẩm Atomy theo phương thức đa cấp tại Việt Nam vào thời điểm hiện nay.
 
Nguồn: Cục quản lý cạnh tranh (Phòng Điều tra và Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh)
 

 

    Sè:  41 / BC-BVNTD                       Hßa B×nh ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2017

      

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  NĂM 2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Bước vào năm 2017 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình gặp không ít khó khăn khách quan và chủ quan; Tuy nhiên được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, bộ Công Thương, Liên hiệp các hội KHKT tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của sở Công Thương cùng các sở ban, ngành, huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động có kết quả như sau:

I. Kết quả những hoạt động năm 2017:

 

1.     Công tác củng cố phát triển Hội và hoạt động của Chi Hội BVQLNTD huyện & Thành Phố:

1.1.         Công tác củng cố phát triển Hội :

Đến nay có144 héi viªn.Trong ®ã:

                       Héi viªn tËp thÓ lµ : 67 héi viªn.

                                 Héi viªn c¸ nh©n lµ : 77 héi viªn.

          - Ban Chấp hành: có 33 người gồm đại diện một số ban, ngành và tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, một số doanh nghiệp và đại diện các Chi hội huyện, thành phố.

          - Ban thường vụ hiện có 07 người.

          - Thường trực Hội gồm 04 người:

                          -  Chủ tịch:  Phạm Hữu Chiến

                          - Phó Chủ tịch:  - Lê Toàn Sáu

                                                    - Hoàng Đức Trường ( Kiêm nhiệm)

                          - Thư ký: Hoàng Trọng Hòa

                - Trung tâm tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng: có Giám đốc do Chủ tịch Hội kiêm nhiệm.

1.2.  Hoạt động của Chi Hội BVQLNTD huyện & Thành Phố:

Mặc dù trong điều kiện vừa mới thành lập, số hội viên ít, các đồng chí là Chi hội trưởng còn kiêm nhiệm làm Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, nhưng đã có nhiều cố gắng tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả như tư vấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại và tố cáo của người tiêu dùng trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực hội tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ sở và tổ chức các buổi tư vấn tại các chợ vùng cao đạt kết quả tốt như Chi hội: Lạc Thủy, Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc.

2.     Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Pháp luật:

- Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, các huyện tổ chức tuyên truyền về Luật bảo vệ quyền lợi NTD và các văn bản về phòng chống hàng giả, gian lận thương mại.

Trong năm có 32 tin, bài trên báo tỉnh và TW tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Phát hành 3500 tờ rơi hướng dẫn Người tiêu dùng về quyền, nghĩa vụ của Người tiêu dùng và hướng dẫn các vấn đề liên quan tới vay tiêu dùng.

- Tổ chức 15 lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng với 850 người.

- Tổ chức tuyên truyền và tư vấn trực tiếp tại ba chợ vùng cao: Ngọc Sơn ( Lạc Sơn), Pà Cò ( Mai Châu) và Lũng Vân ( Tân Lạc) cho 1000 lượt người.

      Xây dựng và vận hành trang Website: Baovenguoitieudung.hoabinh.gov.vn để tuyên truyền pháp luật, kết nối, tư vấn, hướng dẫn NTD; Cập nhật thông tin phản hồi của NTD, của Doanh nghiệp, của các cơ quan chức năng đối với mọi hoạt động của Hội.

3.     Hưởng ứng ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam ( 15/3), Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2017 và Ngày phòng chống hàng giả (29/11):

H­íng øng ngµy quyÒn ng­êi tiªu dïng Việt Nam ( 15/3 ) & Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2017. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã tham gia tích cực hoạt động theo sự phân công của tỉnh, đồng thời có văn bản gửi các Hội viên và Ban chấp hành hội theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày tiêu dùng Việt Nam với chủ đề:

” Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

Đã phát 600 tờ rơi tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng tại cuộc mít tinh ở thành phố Hòa bình và huyện Đà Bắc.

          Nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm ( 15/3 - 15/4/2017), Hội đã tổ chức khảo sát các HTX trồng rau hữu cơ Mòng, Hợp Hòa ( Lương Sơn) và HTX trồng rau sạch xã Dân Chủ (TP Hòa Bình),  HTX Quyết Chiến  ( Tân Lạc), HTX chăn nuôi gà đồi Hương Nhượng ( Lạc sơn), Trang trại cam hữu cơ Bình Thanh của Công ty TNHH giống cây trồng Phương Huyền thông qua đó quảng bá mô hình, động viên khuyến cáo các HTX mở rộng diện tích tăng cường số lượng và mở nhiều điểm bán thực phẩm an toàn phục vụ NTD trong tỉnh.  

          Tổ chức Hội thảo “ Phòng chống hàng giả Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” nhân ngày Phòng chống hàng giả Việt Nam- 29/11/2017.

4.     Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại:

Trong năm 2017 Hội đã có 38 cuộc tư vấn cho người tiêu dùng, hòa giải thành công 08 vụ do được tư vấn nên các đơn vị có tranh chấp với khách hàng đều tự giải quyết với người tiêu dùng, trong đó Chi hội Lạc thủy giải quyết thành công 02 vụ. 

5.     Hoạt động phối hợp của các ngành và đoàn thể:

Ngành Công thương:

* Hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam:

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Ngày 15/3/2017, tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại Trung tâm thương mại APPLAZA, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, với tổng số người tham gia là 450 người.

- Tổ chức xe loa cổ động, panô cờ phướn tuyên truyền tại các huyện, thành phố, từ ngày 10/3 đến 15/3/2017.

- Treo băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính tại 11 huyện thành phố, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  đã tổ chức hai điểm bán hàngViệt Nam với tên gọi: “ Tự hào Hàng Việt Nam” ở xã Ngọc Sơn ( Lạc Sơn ) và xã Cao Sơn ( Đà Bắc).

* Quản lý hoạt động Bán hàng đa cấp:

- Xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp cho 03 công ty.

- Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và kết quả hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

* Quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện:

- Tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá bán LPG trên địa bàn tỉnh đối với tổng đại lý kinh doanh LPG, đại lý kinh doanh LPG và các cơ sở kinh doanh LPG thuộc tổng đại lý kinh doanh LPG.

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh LPG cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho 50 cửa hàng xăng dầu, 90 cửa hàng gas.

*Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát của Quản lý thi trường

- Tổng số vụ kiểm tra độc lập và phối hợp kiểm tra 3.324 vụ (Tăng 7,61% so với cùng kỳ và tăng 14,62% so với kế hoạch); số vụ xử lý vi phạm hành chính 1.475 vụ (1.566 hành vi).

- Các vi phạm như sau:

+ Vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng hàng cấm: 53 hành vi vi phạm (chiếm 3,38% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý, tăng 15,21% so với cùng kỳ);

+ Vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng hàng lậu: 59 hành vi vi phạm (chiếm 3,77% tổng số hành vi vi phạm, đạt 80,82% so với cùng kỳ);

+ Vi phạm về sản xuất, buôn bán kinh doanh hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ: 21 hành vi vi phạm (chiếm 1,34% tổng số hành vi vi phạm, đạt 77,77% so với cùng kỳ);

+ Vi phạm trong lĩnh vực giá: 592 hành vi vi phạm (chiếm 37,8% tổng số hành vi vi phạm, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ),

+ Vi phạm về các điều kiện trong hoạt sản xuất, kinh doanh: 47 hành vi vi phạm (chiếm 3% tổng số hành vi vi phạm, bằng 48,95% so với cùng kỳ);

+Các hành vi vi phạm khác (hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm về  nhãn hàng hoá… ):458 hành vi vi phạm (chiếm 29,2% tổng số hành vi vi phạm, bằng 77,36% so với cùng kỳ);

+Hành vi vi phạm về ATTP: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 781/KH-SCT ngày 20/7/2016 của Sở Công Thương về việc bảo đảm ATTP ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

 Kết quả xử lý 336 hành vi vi phạm, chiếm 21,45% tổng số hành vi vi phạm, bằng 92,05% so với cùng kỳ).

Ngành Nông nghiệp:

Tổ chức được 95 hội nghị/hội thảo/lớp tập huấn cho 5.000 lượt người; đã in, phát hành 29.700 tờ rơi; 18 tin, bài trên Báo Hòa Bình; 32 chuyên mục phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình; 15 panô đặt tại các vùng sản xuất; Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện treo 37 băng rôn. Ngoài ra, các thông tin về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, các quy trình sản xuất an toàn nhằm đảm bảo sản xuất an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được đăng tải thường xuyên trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục chuyên ngành.

Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các Chi cục chuyên ngành, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra được tổng số 613 lượt cơ sở (bao gồm: 395 lượt cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và 220  lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản). Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

- Đối với cơ sởkinh doanh vật tư nông nghiệp: 110 cơ sở xếp loại A (tăng 50% so với năm 2016); 164 cơ sở xếp loại B và 121 cơ sở xếp loại C (giảm 6,42% so với năm 2016). Tiến hành xử phạt hành chính đối với 31 cơ sở.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản:21 cơ sở xếp loại A (tăng 47% so với năm 2016)161 cơ sở xếp loại B30cơ sở xếp loại C(giảm 38% so với năm 2016),13 cơ sở ngừng và tạm ngừng sản xuất, thu hồi 02 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cơ sở.

+ Việc công khai kết quả kiểm tra: Gửi thông báo kết quả kiểm trađếnphòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các cơ sở sản xuất kinh doanh để giám sát lẫn nhau; trênWebsite Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sonongnghiep.hoabinh.gov.vn).

Tiến hành lấy55 mẫu vật tư nông nghiệpbao gồm: 06 mẫu giống, 09 mẫu thuốc bảo vệ thực vật16 mẫu phân bón, 10 mẫu thức ăn chăn nuôi, 05 mẫu thức ăn thủy sản, 09 mẫu thuốc thú y )để kiểm định chất lượng. Kết quả phát hiện 12/55 mẫu vi phạm về chất lượng chiếm 21,8%bao gồm:(03 mẫu phân bón03 mẫu thủy sản01 mẫu thuốc thú y và 05 mẫu thức ăn chăn nuôi); tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 09 cơ sở có mẫu vi phạm.

Tổ chức lấy 224 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản để giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm (bao gồm: 19 mẫu gạo, 41 mẫu rau, 27 mẫu quả, 50 mẫu thịt lợn, 20 mẫu thịt gà, 20 mẫu thủy sản, 30 mẫu giò chả, 12 mẫu chè và 05 mẫu măng). Kết quả kiểm định: 18/224 mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm[4] chiếm 8,03% tăng 3,24% so với năm 2016 (18/376 chiếm 4,79%). Ngoài ra còn lấy1.797 mẫu sản phẩm nông, thủy sản vàtest nước tiểu lợnđể thực hiện test thử nhanh (kiểm tra định tính) mang tính chất sàng lọc.Tiến hành lấy 103 mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng. Kết quả phát hiện 20 mẫu vi phạm chiếm 19,41%.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tổng số được tổng số 159 cơ sở (bao gồm 138 cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản). Trong đó 132 cơ sở đạt yêu cầu, xử lý vi phạm hành chính 16 cơ sở.

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Định kỳ hàng tháng đều có chuyên mục, chuyên trang về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đồng thời thường xuyên có tin bài phản ảnh  tuyên truyền về các hoạt động của Hội, Chi hội và các ngành, các doanh nghiệp liên quan tới công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Các ngành, đoàn thể là thành viên:

Đã có những hoạt động thiết thực để tuyên truyền phổ biến cho cán bộ công nhân lao động & thành viên của tổ chức mình hiểu biết về quyền lợi,  nghĩa vụ của người tiêu dùng trong việc mua bán hàng hóa dịch vụ cũng như hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình. Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Hội tuyên truyền và hướng dẫn tiêu dùng cho học viên các lớp dạy nghề tại cơ sở.

Công tác khác:

   Hội đã tổ chức một hội nghị kết nối giữa vùng trồng rau và thực phẩm sạch của Huyện Đà Bắc được tổ chức phi chính phủ AV tài trợ với các Doanh nghiệp: AP plada; Siêu thị Vì Hòa Bình và Công ty cổ phần kinh doanh nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc để khuyến cáo các đơn vị kinh doanh sẽ mở chuỗi  cửa hàng tiêu thụ rau, bưởi, chè cổ thụ, cá, mật ong sạch của Đà bắc Tại Hòa Bình và các địa phương.

                  Ngành Nông nghiệp giới thiệu, kết nối 48 lượt doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia phiên chợ “Nông sản, thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp’’, chương trình bữa ăn an toàn tại Hà Nội; hội nghị xúc tiến thương mại tại tỉnh Sơn La và thành phố Hà Nội; hội nghị kết nối cung - cầu tại Hà Nội năm 2017.Tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản và thủy sản cho 120 người tham gia, trong đó có 32 doanh nghiệp của Hòa Bình và Hà Nội tham gia hội nghị.Sau hội nghị đã ký kết được 10 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp của Hòa Bình và Hà Nội trong việc liên kết và tiêu thụ sản phẩmnông lâmthủy sản.

Ngành Công thương đã kết nối giới thiệu tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Hòa Bình tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác.

                Hội đã tham gia hội thảo chủ đề “ Bảo vệ người tiêu dùng nữ” do Hội BVQLNTD Việt nam phối hợp với Hội BVQLNTD Lạng Sơn tổ chức và đóng góp những ý kiến thiết thực trong hội thảo .

                 Hội đã đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Dự thảo quy chế phối hợp quản lý kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Sở Công thương soạn thảo.

          Tham gia đóng góp ý kiến về Đề án Phát triển Chăn nuôi và Đề án Phát triển sản xuất giống cây trồng, Rà Soát Quy hoạch Chăn nuôi và Rà soát Quy hoạch vùng Mía nguyên liệu do Sở Nông nghiệp & PTNT và Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh tổ chức.

  Tham gia Hội đồng phản biện của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh cho đề án khoa học kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Dự án phát triển chăn nuôi gà bản địa của huyện Lạc sơn.

 Tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình theo phân công trách nhiệm của Ban Thường trực.

    Tæ chøc khảo sát đối với 450 cá nhân, tổ chức NTD về mức độ hiểu biết pháp luật BVQLNTD và tình hình thực thi công tác BVQLNTD tại các địa phươngthông qua đó giúp cho người tiêu dùng hiểu biết về quyền lợi nghĩa vụ của mình và giúp cho các địa phương triển khai công tác phù hợp có hiệu quả.

   Đã tham gia đóng góp ý kiến các văn bản “ Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng” do Bộ Công Thương dự thảo, và các văn bản của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam.

         Đánh giá chung:

Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n do những nguyên nhân khách quan và chủ quan ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng có hiÖu qu¶, mÆt kh¸c góp phần giảmmột phần ¸p lùc lªn c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc trong viÖc giải quyết và xử lýc¸c ®¬n vÞ kinh doanh vi ph¹m quyÒn lîi ng­êi tiêu dùng.

           Ho¹t ®éng t­ vÊn & tæ chøc tiÕp nhËn gi¶i quyÕt ®¬n khiÕu n¹i  hiÖu qu¶ mang l¹i niÒm tin cho ng­êi tiªu dïng.

 Tuy nhiên hoạt động của Hội chưa thật sôi động, chưa tiếp cận được bộ phận đông đảo người tiêu dùng là nông dân … Trong triển khai nhiệm vụ có lúc có việc sự phối kết hợp còn hạn chế nên chưa tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của các ngành, các cấp ,các doanh nghiệp để hoạt động cuả Hội có kết quả tốt hơn.

II. Định hướng hoạt động năm 2018 :

1. Phương hướng:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệngười tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng nhất là nhân dân ở vùng cao, vùng sâu vùng xa.

Khảo sát và tập hợp ý kiến của người tiêu dùng để phản ảnh với cơ quan quản lý nhà nước về hàng hóa dịch vụ không đảm bảo chất lượng.

Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, qua đó nâng cao vị thế của  Người tiêu dùng mà Hội là đại diện.

          Thường xuyên cập nhật và thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng biết về các loại hàng hóa, dịch vụ và tên cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không đảm bảo chất lượng vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

          Phối hợp với các ngành và các huyện thành phố hướng dẫn tiêu dùng , quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm chất lượng của tỉnh nhất là về nông sản thực phẩm an toàn.

         2. Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao theo QĐ 863/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình:

- Tổ chức các hội nghị tập huấn và phæ biÕn LuËt b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan cho ng­êi tiªu dïng.

- H­íng dÉn ®µo t¹o n©ng cao nhËn thøc cho ng­êi tiªu dïng. 
T­ vÊn hç trî cho ng­êi tiªu dïng 
về lựa chọn hàng hóa nhất là vấn đề bảo hành hàng hóa.

     - Thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu, kh¶o s¸t thùc tÕ, tËp hîp ý kiÕn, ph¶n ¸nh nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng.

      - Chủ động phối hợp với các ngành và các cấpthực hiện quyết định 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

3. Giải pháp:

- Tuyên truyền phát triển hội viên mới, tập trung vào các Sở, ban, ngành, đoàn thể. Thành lập thêm một số Chi hội tại các Sở ngành và Trung tâm giới thiệu sản phẩm vì người tiêu dùng.

Bổ sung thay thế một số thành viên của các ngành do nghỉ chế độ, chuyển công tác … để kiện toàn Ban chấp hành đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả.

- Phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng ë c¸c huyÖn thµnh phè, së ban ngµnh theo ChØ thÞ 09/2014/CT-UBND để  c«ng t¸c b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng ngày càng được quan tâm thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

- Tæ chøc tËp huÊn cho ®èi t­îng ng­êi tiªu dïng theo kÕ ho¹ch.

- Tæ chøc tư vấn tại các chợ, Hội chợ và Trung tâm mua sắm hàng hóa, tæ chøc thu thËp ý kiÕn ng­êi tiªu dïng vÒ hàng giả, hàng kém chất lượng®Ó ph¶n ¶nh víi c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc.

 

III. Kiến nghị & Đề xuất:

          Đề nghị Sở Công thương báo cáo UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện & chỉ thị số 09/2014/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình.

          Đề nghị các huyện, thành phố khi tổ chức các Hội chợ, Lễ hội bố trí truyền thông về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại hội chợ, lễ hội để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Doanh nhân cũng như người tiêu dùng.

Đề nghị, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm tới công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo LuËt b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng, quyết định 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 & chỉ thị số 09/2014/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình; Tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng mở rộng và hiệu quả./.

N¬i nhËn:                                                                         TM.BAN THƯỜNG VỤ

UBND tỉnh;                                                                                     CHỦ TỊCH

- Ban Dân vận TU;                                                                      

- Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;                                                                    

 - Sở: Nội vụ, Công thương;

- Liên Hiệp các hội KHKT tỉnh;

- L­u VP.( i.08)                                                                

                                                                                       Phạm Hữu Chiến

HOCTAPBAC

Chào mừng Đại hội đảng bộ

tra cuu van ban copy

Tin tức mới nhất

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Tìm kiếm...

 

cttdt

2502201655710AMkntt1

danhbatuvan

4343434

 

 

Tin tức mới nhất (2)

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction